Kağıdın Zamandaki Yolculuğu
konyakagit

İnsanoğlu M.Ö. 4000 yılında eski Mısırlılar kağıt benzeri ilk maddeyi bulmuşlardır (papirüs). M.S. 105 yılında bildiğimiz haliyle kağıt Çinli Ts’ai Lun tarafından bulunmuştur. Kağıdın icadı o zaman Çinlileri en gelişmiş kültür yaptı.

M.S. 1700’lü yıllara kadar kağıt, eski elbiselerden ve bez parçalarından yapılıyordu. Bugün kullandığımız anlamda kağıdı 1700’lü yılların başında Fransız Rene Antoine Ferchault de Reaumur kağıdın odundan da yapılabileceğini öne sürdü.

Fransız bilim adamı ormanda gezerken bir yaban arısı kovanı görüp, kovanın kağıttan yapıldığını anlayınca arıları incelemeye başlar. Yaban arıları ince dalları ve çürümüş kütükleri kemirir gibi ağızlarına alıyorlar, burada mide sıvıları ve salyaları ile karıştırıyorlar ve kovanlarını yapmada kullanıyorlardı. Reaumur arıların sindirim sistemini inceleyerek, kağıdın yapımında kullanılan kimyasalları da bularak 1719 yılında buluşunu Fransız Kraliyet Akademisi’ne sundu.

konyakagit
Kojenerasyon

Düşük yakıt tüketimi ve verimli çalışma prensibi ile yüksek enerji verimliliği sağlayan tesisimiz elektrik ve buhar ihtiyacını katı yakıtlar yerine emisyon değeri daha düşük olan doğalgazla çalışan 5.5 MWh (megawatt)’lık kojenerasyon tesisinden karşılamaktadır.

Kalite, FSC®®CoC, Çevre Politikası (FSC®-C109284)

- Müşteri̇ memnuni̇yeti̇ni̇ i̇lke edi̇nerek ürünleri̇mi̇zi̇n kali̇tesiyle terci̇h edi̇len olmak.
- Yöneti̇m si̇stemleri̇mi̇zi̇ tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamak, denetlemek, sürekli̇ i̇yi̇leşti̇rmek ve devamlılığını sağlamak.
- Çevre ki̇rli̇li̇ği̇ne neden olabi̇lecek etki̇leri̇ kaynağında azaltmak, geri̇ kazanmak ve ni̇hai̇ bertarafını sağlamak.
- Yöneti̇m si̇stemleri̇ i̇le i̇lgi̇li̇ onaylanmiş ulusal kanun/yönetmelik, uluslararası yasal düzenlemeler ve di̇ğer i̇dari̇ yükümlülüklere uymak,
- Yöneti̇m si̇stemleri̇ hedefleri̇mi̇ze ulaşmak i̇çi̇n çalışanlara bi̇reysel sorumluluk ve eği̇ti̇mler vermek.
- Çevre kaynaklarını tasarruflu kullanarak sürdürülebi̇lir kalkınmaya katkıda bulunmak.
- Aci̇l durum ve kazalarda çevresel zararlara karşı önlem alınıp oluşacak zararları en aza i̇ndi̇rmek.
- Yöneti̇m si̇stemleri̇ poli̇ti̇kamız hakkında müşteri̇lerimize tedari̇kçi̇leri̇mi̇ze ve i̇lgi̇li̇ taraflara bi̇lgi̇ vererek insana ve çevreye saygılı, doğayı koruyan bi̇r anlayışla çalışmak.
- İklim değişikliği başta olmak üzere Yönetim sitemleri ile ilgili onaylanmış ulusal kanun/yönetmelik, uluslar arası yasal düzenlemeler ve diğer idari yükümlülüklere uymak.

konyakagit
konyakagit
Konya Kağıt A.Ş. Enerji Politikası

Yüksek güçlü enerji tüketim noktalarından başlayarak, yapılacak iyileştirmelerle enerji verimliliğimizi sürekli arttırmak,
Belirlenmiş amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi, eğitim ve kaynağı sağlamak,
Yürürlülükteki enerji mevzuatına uymak ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
Enerji tüketimimizi, çalışma ve üretim kapasitemizle uygun halde tutmak ve düşürmeye yönelik çalışmalarda bulunmak, açığa çıkan yan ürün gazlarından ve atık ısılardan en üst düzeyde yararlanarak karbon emisyonumuzu düşürmek,
Üretim süreci boyunca enerji verimliliği yüksek ürün kullanmayı ön planda tutmak,
Tüm çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin ve tedarikçilerimizin enerji verimliliği konusundaki farkındalığını artırmak

konyakagit
KONYA KAĞIT AİLESİ OLARAK;

Uluslar ve uluslararası yasal mevzuatlar doğrultusunda sürdürülebilir bir yaşam için; İleri teknolojiyi kullanarak, çevre yönetim sistemi dahilinde ürünlerimizi üretmekteyiz. İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için; Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanıp, ürünlerimizin bir yaşam döngüsünü oluşturduk. "Selüloz → Fabrika → Ürün → Sevkiyat → Müşteri → Atık → Geri Dönüşüm" Adımları olarak ürünlerimizin yaşam döngüsünü belirledik.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin
KÜRESEL AMAÇLAR